Arkitektur i grænselandet

Den fascinerende arkitektur i Møgetønder, der gør Slotsgaden til en af de smuk­keste i Danmark, har også tilbage i tiden tiltrukket megen op­mærk­som­hed: Således blev den for 100 år siden brugt som forbillede for byg­ge­stilen i hele Slesvig/Sønderjylland.

En ny generation af arkitekter samt påvirkningen af den slesvig-holsten­ske hjemstavnsbevægelse, medførte, at man i stedet for den sæd­vanlige historiske og moderne byggestil gik tilbage til de hjemlige tra­di­tioner.

 

Med den gamle, hjemlige byggestil som forbillede, opstod ”hjem­stavnsstilen”, der fra 1910 oplevede kronede dage. I løbet af få år forsøgte man at ramme den sønderjyske stil på alle offent­lige og private byggerier i landsdelen. Her blev man især inspireret af den vestslesvigske stil, der var fremherskende i Møgeltønder.

 

I forbindelse med udviklingen af ”hjemstavnsstilen” fik foreningen ”Baupflege Kreis Tondern” (dannet 1907) særlig succes, og det gamle Amtshus ved Jomfrustien i Tønder hører til et af de mest impo­neren­de eksempler på denne byggestil.

 

Efter grænsedragningen i 1920 var byggestilen fortrinsvis at finde syd for grænsen, hvor den fortsat inspirerede den arkitektoniske udvikling. Under indflydelse af ”Bedre Byggeskik”-bevægelsen byggede man nu i Danmark nu hovedsagelig efter den dansk-sønderjyske tradition.

 

Denne fremherskende nationale individualisme på begge sider af grænsen holdt dog kun frem til 1945. Siden hen har den internationale modernisme nord og syd for grænsen taget over.

 

Peter Dragsbo, Museet på Sønderborg Slot. Tekst til projektet Grænseruten 2004

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten